Gap messenger
Download

‏من بچه بودم خیلی بد غذا بودمیبار رفتیم خونه داییم مرغ داشتن گفتم من نمیخورم.


داییم خواست از پسرش تعریف کنه گفت از پسرم یاد بگیر، هر کوفتی میزاریم جلوش با اشتها میخوره 😐😂


#am
@RESANETV3

1 14 May 2022 | 02:38