Gap messenger
Download

#زیباترین_قلب
…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-
روزی مرد جوانی وسط شهری ایستاده بود و ادعا میکرد که زیباترین قلب را در تمام آن منطقه دارد . جمعیت زیادی جمع شدند . قلب او کاملا سالم بود و هیچ خدشه ای بر آن وارد نشده بود و همه تصدیق کردند که قلب او به راستی زیباترین قلبی است که تا کنون دیده اند . مرد جوان با کمال افتخار و با صدایی بلند به تعریف و تمجید قلب خود پرداخت . ناگهان پیرمردی جلوی جمعیت آمد و گفت : " قلب تو به زیبایی قلب من نیست . " مرد جوان و دیگران با تعجب به قلب پیرمرد نگاه کردند ؛ قلب او با قدرت تمام میتپید اما پر از زخم بود . قسمتهایی از قلب او برداشته شده و تکه هایی جایگزین آنها شده بود ؛ اما به درستی جاهای خالی را پر نکرده بودند ، برای همین گوشه هایی دندانه دندانه در آن دیده میشد . در بعضی نقاط شیارهای عمیقی وجود داشت که هیچ تکه ای آن را پر نکرده بود ؛ مردم که به قلب پیرمرد خیره شده بودند با خود میگفتند : چطور او ادعا میکند که زیباترین قلب را دارد ؟ مرد جوان به پیرمرد اشاره کرد و گفت : " تو حتما شوخی میکنی ؛ قلب خود را با قلب من مقایسه کن ؛ قلب تو فقط مشتی زخم و بریدگی و خراش است . " پیرمرد گفت : " درست است . قلب تو سالم به نظر میرسد ، اما من هرگز قلب خود را با قلب چون تویی عوض نمیکنم . هر زخمی نشانگر انسانی است که من عشقم را به او داده ام ، من بخشی از قلبم را جدا کرده ام و به او بخشیده ام . گاهی او هم بخشی از قلب خود را به من داده است که به جای آن تکه ای بخشیده شده قرار داده ام ؛ اما چون این دو عین هم نبوده اند گوشه هایی دندانه دندانه در قلبم وجود دارد که برایم عزیزند ؛ چرا که یادآور عشق میان دو انسان هستند . بعضی وقتها بخشی از قلبم را به کسانی بخشیده ام ؛ اما آنها چیزی از قلبشان را به من نداده اند ، اینها همین شیارهای عمیق هستند . گرچه دردآورند اما یادآور عشقی هستند که داشته ام . امیدوارم که آنها هم روزی بازگردند و این شیارهای عمیق را با قطعه ای که من در انتظارش بوده ام پر کنند ، پس حالا میبینی که زیبایی واقعی چیست ؟ " مرد جوان بی هیچ سخنی ایستاد ، در حالی که اشک از گونه هایش سرازیر میشد به سمت پیرمرد رفت ؛ از قلب جوان و سالم خود قطعه ای بیرون آورد و با دست های لرزان به پیرمرد تقدیم کرد ؛ پیرمرد آن را گرفت و در گوشه ای از قلبش جای داد و بخشی از قلب پیر و زخمی خود را به جای قلب مرد جوان گذاشت . مرد

22 July 2022 | 11:02