Gap messenger
Download

#آرزو
…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-
همه به صف ایستاده بودند تا از آنها پرسیده شود ؛ نوبت به او رسید : « دوست داری بر روی زمین چه کاره باشی ؟ » گفت : میخواهم به دیگران یاد بدهم . پس آنگاه ، آرزویش پذیرفته شد ! سپس چشمانش را بست ؛ پس از مدتی دید به شکل یک درخت در جنگلی بزرگ درآمده است . با خود گفت : حتما اشتباهی رخ داده ! من که آرزویم این نبود ؟!.... سالها گذشت تا اینکه روزی داغ تبر را روی کمر خود احساس کرد . با خود گفت : عمر من این چنین به پایان رسید و هیچ بهره ای از زندگی خود نبردم ! با فریادی غمبار سقوط کرد و با صدایی غریب که از روی تنش بلند میشد به هوش آمد ! حالا او تخته سیاهی بر دیوار کلاس شده بود !
…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-
#کتابخانه_تاریخ
@LibraryOfDate

6 July 2022 | 05:19