Gap messenger
Download

✅ شروع سرور 132 نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان

نوع 👈 سرور سوپراکسپرس نبرد جهانی (60 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 چهارشنبـــه 1401/02/21ساعت 16:00
✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

11 May 2022 | 11:14

✅ شروع سرور 130 نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان


نوع 👈 سرور سوپراکسپرس نبرد جهانی (60 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 چهارشنبـــه 1401/01/31 ساعت 16:00

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

20 April 2022 | 02:54

کتیبه جاویدان "سرور 125 نبرد جهانی"

✔ با رسیدن به روزهای پایانی سرور 125 نبرد جهانی، گینگیزها 👿👿👿 #کتیبه افسانه‌ای خود را از سرزمین‌های دور به همراه لشکریانی انبوه به سمت شهرهایشان حرکت داده‌اند و پنجشنبه 25 فروردین ماه "حدود ساعت ۱۶" کتیبه جاودان با گارد محافظ آن وارد شهرهای گینگیزها خواهد شد.

برای قهرمانان این سرور این شانس فراهم شده؛ که از طریق محافظت سه روزه از کتیبه جاودان نامشان را برای همیشه در کتاب افتخارات #عصرپادشاهان ثبت نمایند.💪


🆔 @KingsEraGame

13 April 2022 | 01:44

✅ شروع سرور 129 نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان


نوع 👈 سرور اسپیــــد نبرد جهانی (45 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 دوشنبـــه 1401/01/22 ساعت 16:00

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

11 April 2022 | 03:03

✅ شروع سرور صد و بیست و هشت نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان با 15000 ســـکه هدیه

نوع 👈 سرور اسپیـــد (45 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 چهارشنبـــه 1401/01/10 ساعت 16:00 🕓

🔸 در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🎊 هدایا و تخفیفات عیدانه این سرور:

✨ 20 درصد تخفیف خرید سکه، در 15 روز ابتدایی سرور ارائه می‌شود.
✨ به 50 بازیکنی که در 7 روز اول سرور ثبت نام کرده باشند، به قید قرعه بسته سکه 200 عددی هدیه داده خواهد شد.
✨ به 20 بازیکنی که در 14 روز اول سرور به جمعیت بالای 1000 نفر برسند، به قید قرعه بسته سکه 250 عددی هدیه داده خواهد شد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

30 March 2022 | 09:13

✅ شروع سرور صد و بیست و هفت نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان با 25000 ســـکه هدیه

نوع 👈 سرور سوپر اکسپرس (60 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 چهارشنبـــه 1400/12/25 ساعت 16:00 🕓

🔸 در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🎊 هدایا و تخفیفات عیدانه این سرور:

✨ 20 درصد تخفیف خرید سکه، در زمان فعالیت سرور بصورت دائم ارائه می‌شود.
✨ به 50 بازیکنی که در 7 روز اول سرور ثبت نام کرده باشند، به قید قرعه بسته سکه 200 عددی هدیه داده خواهد شد.
✨ به 50 بازیکنی که در 14 روز اول سرور به جمعیت بالای 1000 نفر برسند، به قید قرعه بسته سکه 300 عددی هدیه داده خواهد شد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

15 March 2022 | 02:59

کتیبه جاویدان "سرور 122 نبرد جهانی"

✔ با رسیدن به روزهای پایانی سرور 122 نبرد جهانی، گینگیزها 👿👿👿 #کتیبه افسانه‌ای خود را از سرزمین‌های دور به همراه لشکریانی انبوه به سمت شهرهایشان حرکت داده‌اند و چهارشنبه 18 اسفند ماه "حدود ساعت ۱۶" کتیبه جاودان با گارد محافظ آن وارد شهرهای گینگیزها خواهد شد.

برای قهرمانان این سرور این شانس فراهم شده؛ که از طریق محافظت سه روزه از کتیبه جاودان نامشان را برای همیشه در کتاب افتخارات #عصرپادشاهان ثبت نمایند.💪


🆔 @KingsEraGame

9 March 2022 | 09:08

✅ شروع سرور صد و بیست و شش نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان با 25000 ســـکه هدیه

نوع 👈 سرور اسپیــد (45 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 سه‌شنبـــه 1400/12/17 ساعت 16:00 🕓

🔸 در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🎊 هدایا و تخفیفات عیدانه این سرور:

✨ 15 درصد تخفیف خرید سکه، همزمان با فعالیت این سرور ارائه می‌گردد.
✨ به 50 بازیکنی که در 7 روز اول سرور ثبت نام کرده باشند، به قید قرعه بسته سکه 200 عددی هدیه داده خواهد شد.
✨ به 50 بازیکنی که در 14 روز اول سرور به جمعیت بالای 1000 نفر برسند، به قید قرعه بسته سکه 300 عددی هدیه داده خواهد شد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

8 March 2022 | 09:13

✅ شروع سرور 125 نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان


نوع 👈 سرور سوپر اکسپـــرس نبرد جهانی (60 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 یکشنبـــه 1400/12/08 ساعت 16:00

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

27 February 2022 | 12:31

✅ شروع سرور 124 نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان


نوع 👈 سرور اسپیــد نبرد جهانی (45 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 پنجشنبـــه 1400/11/28 ساعت 16:00

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

17 February 2022 | 11:58

✅ شروع سرور 123 نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان


نوع 👈 سرور اسپیــد نبرد جهانی (45 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 سه شنبـــه 1400/11/19 ساعت 16:00

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

2 8 February 2022 | 09:53

کتیبه جاویدان "سرور 119 نبرد جهانی"

✔ با رسیدن به روزهای پایانی سرور 119 نبرد جهانی، گینگیزها 👿👿👿 #کتیبه افسانه‌ای خود را از سرزمین‌های دور به همراه لشکریانی انبوه به سمت شهرهایشان حرکت داده‌اند و پنج‌شنبه 14 بهمن ماه "حدود ساعت ۱۶" کتیبه جاودان با گارد محافظ آن وارد شهرهای گینگیزها خواهد شد.

برای قهرمانان این سرور این شانس فراهم شده؛ که از طریق محافظت سه روزه از کتیبه جاودان نامشان را برای همیشه در کتاب افتخارات #عصرپادشاهان ثبت نمایند.💪


🆔 @KingsEraGame

3 3 February 2022 | 02:18

✅ شروع سرور 122 نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان با هدایای ویژه


نوع 👈 سرور اسپیــد نبرد جهانی (45 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 یکشنبـــه 1400/11/10 ساعت 16:00

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

2 29 January 2022 | 02:20

کتیبه جاویدان "سرور 117 نبرد جهانی"

✔ با رسیدن به روزهای پایانی سرور 117 نبرد جهانی، گینگیزها 👿👿👿 #کتیبه افسانه‌ای خود را از سرزمین‌های دور به همراه لشکریانی انبوه به سمت شهرهایشان حرکت داده‌اند و پنج‌شنبه 7 بهمن ماه "حدود ساعت ۱۶" کتیبه جاودان با گارد محافظ آن وارد شهرهای گینگیزها خواهد شد.

برای قهرمانان این سرور این شانس فراهم شده؛ که از طریق محافظت سه روزه از کتیبه جاودان نامشان را برای همیشه در کتاب افتخارات #عصرپادشاهان ثبت نمایند.💪


🆔 @KingsEraGame

27 January 2022 | 10:49

✅ شروع سرور 121 نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان

نوع 👈 سرور اسپیــد نبرد جهانی (45 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 چهارشنبـــه 1400/10/29 ساعت 16:00 🕓

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

19 January 2022 | 12:11

🗣 تاخیر در راه اندازی سرور 120 نبردجهانی:

سلام خدمت همراهان گرامی؛

راه اندازی سرور w120 به علت بعضی مشکلات، به تاریخ سه‌شنبه 1400/10/21 ساعت 16 موکول شد.
از صبر و بردباری شما پیشاپیش سپاس‌گزاریم.

با احترام
تیم عصر پادشاهان

🆔 @KingsEraGame

9 January 2022 | 04:09

✅ شروع سرور 120 نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان با هدایای ویژه

نوع 👈 سرور اسپیــد نبرد جهانی (45 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 سه شنبـــه 1400/10/21 ساعت 16:00 🕓

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

8 January 2022 | 12:44

کتیبه جاویدان "سرور 114 نبرد جهانی"

✔ با رسیدن به روزهای پایانی سرور 114 نبرد جهانی، گینگیزها 👿👿👿 #کتیبه افسانه‌ای خود را از سرزمین‌های دور به همراه لشکریانی انبوه به سمت شهرهایشان حرکت داده‌اند و پنجشنبه 9 دی ماه "حدود ساعت ۱۶" کتیبه جاودان با گارد محافظ آن وارد شهرهای گینگیزها خواهد شد.

برای قهرمانان این سرور این شانس فراهم شده؛ که از طریق محافظت سه روزه از کتیبه جاودان نامشان را برای همیشه در کتاب افتخارات #عصرپادشاهان ثبت نمایند.💪


🆔 @KingsEraGame

30 December 2021 | 01:45

✅ شروع سرور 119 نبرد جهانی بازی #عصر_پادشاهان

نوع 👈 سرور اسپیــد نبرد جهانی (45 روزه)
پوسته 👈 قابل انتخاب (فلات ایران و قرون وسطی)
تاریخ شروع 👈 سه‌شنبـــه 1400/10/07 ساعت 16:00 🕓

✨ در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع (غارت، نبرد، حمله با قهرمان و...) می‌باشد.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

28 December 2021 | 03:30

کتیبه جاویدان "سرور 115 نبرد جهانی"

✔ با رسیدن به روزهای پایانی سرور 115 نبرد جهانی، گینگیزها 👿👿👿 #کتیبه افسانه‌ای خود را از سرزمین‌های دور به همراه لشکریانی انبوه به سمت شهرهایشان حرکت داده‌اند و دوشنبه 6 دی ماه "حدود ساعت ۱۶" کتیبه جاودان با گارد محافظ آن وارد شهرهای گینگیزها خواهد شد.

برای قهرمانان این سرور این شانس فراهم شده؛ که از طریق محافظت سه روزه از کتیبه جاودان نامشان را برای همیشه در کتاب افتخارات #عصرپادشاهان ثبت نمایند.💪


🆔 @KingsEraGame

27 December 2021 | 08:42