Gap messenger
Download

وقتی وارد يك رابطه‌ی عاطفی می‌شويد لطفا جو گير نباشيد و تمام درها را به روی خودتان نبنديد
فكر نكنيد شاهزاده‌ی سوار بر اسب سفيد و يا سيندرلای رويايی آمده است و قرار است تمام نيازهايتان را برآورده سازد و ديگر نه خانواده و نه هيچ دوستی را لازم نداريد
حواستان باشد هيچ كسی نميتواند جای تمام عزيزان‌تان را پر كند. هر رابطه ای جای خود را دارد. بين عزيزان ما اولويت طولی وجود ندارد كه فردی را جايگزين فرد ديگری كنيم، باور كنيد به او هم لطفی نميكنيد
خلاصه كنم...
كسی را تمام دنيای خودتان نكنيد كه مجبورش كنيد تمام دنيايتان را پر كند
توانش را ندارد،
خسته ميشود، از پا در می‌آيد و در كمال ناباوری می رود

@Hamsardary

27 September 2023 | 09:06