Gap messenger
Download

١٠ ای کاش... قبل از ازدواج می دانستم که...

●کاش می دانستم که تنها عشق برای ساختن یک زندگی زناشویی موفق کافی نیست.
●کاش می دانستم که عشق رمانتیک و خیال انگیز دو مرحله دارد
● کاش می دانستم که ضرب المثل های" از آن مادر این دختر به عمل می آید" و "از آن پدر این پسر هم به عمل می آید" افسانه نیست.
●کاش می دانستم که چگونه اختلاف نظرها را بدون مشاجره حل کنم.
●کاش می دانستم که عذرخواهی نشانه ای از قدرت است.
● کاش می دانستم که بخشش یک احساس نیست.
●کاش می دانستم که توالت ها به خودی خود تمیز نمی شوند.
●کاش می دانستم که ما برای استفاده از پول خود به برنامه ریزی نیاز داریم.
●کاش می دانستم که با یک خانواده وصلت می کنم.
●کاش می دانستم که شخصیت تأثیر بسیار زیادی روی رفتار دارد.

ازدواج در زمره ی پیچیده ترین روابط انسانی است و دارای ابعاد گوناگون می باشد. صاحب نظران بر این باورند که ازدواج نیاز به آموزش دارد . در این کارگاه بر آنیم نکاتی را که برای ازدواج موفق لازم و ضروری است را بررسی نماییم و عوامل بالقوه ای که باعث ازدواج پایدار و تحکیم روابط می گردد را بیان کنیم. این اعتقاد بسیاری از پژوهشگران ، روانشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی است که اگر زوج ها آمادگی بیشتری برای ازدواج پیدا کنند، ازدواج پایدارتر و زندگی بهتری خواهند داشت و از بسیاری از اختلاف ها، مشاجرات و جدایی ها پیش گیری می شود.

@Hamsardary

25 September 2023 | 11:36