Gap messenger
Download

⛔ به قصد اصلاح، تغییر و یا هدایت با کسی ازدواج نکنید ؛


قبل از بله گفتن چشم تان را خوب باز کنید ببینید آیا با همین خواستگارتان بدون هیچ تغییر و اصلاحی در رفتارش، عقایدش، وضع علمی، مالی و خانوادگی‌اش می توانید زندگی کنید یا نه؟!
@Hamsardary

4 September 2023 | 05:27