Gap messenger
Download
بازی کلمات انگلیسی

بازی کلمات انگلیسی

English_Match
بازی کلمات انگلیسی 🔠

در این بازی، سئوالاتی چند گزینه ای در قالب زبان انگلیسی بصورت متنی یا تصویری به شما نمایش داده می شود.
شما باید بتوانید در زمانی مشخص ⌛️ پاسخ مورد نظر را حدس بزنید.

📜 صفحه اختصاصی بازی و لیست قهرمانان :
landing.gap.im/english_match