Gap messenger
Download

❌ هرگز روی زخمتان بتادین نریزید!

👈بتادین برای تمیز کردن دور زخم استفاده می شود نه خود زخم، بتادین خاصیت خورندگی دارد و ترمیم زخم شما را طولانی تر می کند
@Dr_SalamatTV

9 May 2018 | 10:41