Gap messenger
Download

🫒دوقاشق روغن زیتون با ابلیمو
باعث از بین بردن سنگ صفرا و کمک به ترشح بهتر صفرا برای هضم غذا
وهمچنین کاهش وزن میشود
@Diet

20 January 2022 | 01:42