Gap messenger
Download

زمان هایی که ترازو به شما دروغ میگوید

👈وزن کردن در اولین هفته رژیم
👈درست پس از خوردن غذا
👈پس از نوشیدن مایعات زیاد
👈بلافاصله پس از ورزش
👈قبل از خواب شبانه
👈زمان قاعدگی
@Diet

15 January 2022 | 01:59