Gap messenger
Download

‏"ثروتمندان، تلویزیون‌ کوچک و کتابخانه‌های بزرگ دارند. ولی مردم فقیر کتابخانه‌های کوچک و تلویزیون بزرگ دارند."
"خواندن خبرها، دیدن برنامه‌های تلوزیونی، مطالعه روزنامه‌ و مجلات، جز برنامه هیچ کدام از افراد موفق جهان نبوده و نیست. کتاب بخوانید"

« زیگ زیگلار »

2 20 November 2021 | 07:41