Gap messenger
Download

همیشه عاشق بناهای قدیمی و مخصوصا معماری کهن ایرانی هستم.
ایرانی‌ها معمارهای قدرتمند و چیره‌دستی بوده و هستند.

- کاروانسرای زین الدین مهریز یزد

15 9 November 2021 | 04:38