Gap messenger
Download

دما:
در هفته اول (26 مهر تا 2 آبان) میانگین دمای هوا در سراسر کشور- به استثنای بخش‌هایی از جنوب کشور- بین 1 تا 4 درجه کمتر از نرمال است که بیشترین کاهش در استان‌های همسایه البرز مرکزی رخ می‌دهد. در هفته دوم (3 تا 9 آبان) میانگین دمای هوای کشور در شمال‌شرق و شمال‌غرب در محدوده نرمال و در سایر استان‌ها 1 تا 2 درجه کمتر از نرمال خواهد بود. در هفته سوم (10 تا 16 آبان) در شمال‌شرق و شمال‌غرب نیم تا یک درجه بیشتر از نرمال، در جنوب و جنوب‌غرب نیم تا یک درجه کمتر از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال است. در هفته چهارم (17 تا 23 آبان) در جنوب‌‌شرق و مرکز بین 1 تا 2 درجه کمتر از نرمال و در سایر مناطق با نوساناتی در محدوده نرمال خواهد بود. انتظار می‌رود در هفته‌های پنجم و ششم (24 آبان تا 7 آذر) میانگین دمای هوا در غرب، جنوب‌غرب و جنوب حدود 1 درجه بیشتر از نرمال و در نوار شمالی، شمال‌شرق و شرق کشور در محدوده نرمال و در سایر مناطق بین نرمال تا یک درجه بیشتر از نرمال باشد.

22 October 2021 | 11:27