پیام‌رسان گپ
دریافت
پیام پین شده
تصویر: هشدار سطح زرد شماره 25 -رگبار ساعتی و گاه شدید و ر ...

روز گذشته ، سیلاب ، بلده مازندران

۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۶:۳۷

هشدار سطح زرد شماره 25 -رگبار ساعتی و گاه شدید و رعد و برق و وزش باد و گرد وخاک به ویژه در ارتفاعات

۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۱:۰۳

دما:
در هفته اول (11 تا 17 مرداد) میانگین دما در استان‌های واقع در جنوب رشته کوه البرز، زاگرس مرکزی و جنوبی و نوار غربی کشور بین 1 تا 2 درجه کمتر از نرمال، جنوب‌شرق و بخش‌هایی از نوار شمالی بین 1 تا 2 درجه بیشتر از نرمال و سایر مناطق نرمال خواهند بود. در هفته دوم (18 تا 24 مرداد) میانگین دما در بخش‌هایی از نوار غربی نرمال، در جنوب بین نرمال تا 1 درجه کمتر از آن و در سایر مناطق بین 1 تا 3 درجه بیشتر از نرمال خواهد بود. طی هفته سوم (25 تا 31 مرداد) میانگین دما در استان‌های واقع در شمال‌غرب، جنوب و بخش‌هایی از سواحل خزر نرمال تا 1 درجه کمتر از آن و در سایر نواحی 2 تا 4 درجه بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود که بیشترین افزایش دما برای شرق کشور مورد انتظار است. در هفته چهارم (1 تا 7 شهریور) دمای هوا بین 1 تا 2 درجه نسبت به هفته قبل متعادل می‌شود. انتظار می‌رود وضعیت دمایی هفته‌های پنجم و ششم (8 تا 21 شهریور) مشابه هفته چهارم باشد.

۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۴

بارش:
در هفته اول (11 تا 17 مرداد) در استان‌های ساحلی خزر، البرز مرکزی، شمال‌غرب و بخش‌هایی از جنوب و جنوب‌شرق بارش رخ می‌دهد. در بخش‌هایی از نیمه غربی سواحل خزر تا شمال‌غرب با احتمال 75 درصد بارش تجمعی هفتگی در بازه 20 تا 50 م.م. است و سایر مناطق کشور عمدتا بی‌بارش خواهند بود. مناطق درگیر بارش در هفته‌های دوم تا چهارم (18 مرداد تا 7 شهریور) مشابه هفته اول است اما مقدار بارش تجمعی به نرمال تا کمتر از آن کاهش می‌یابد. انتظار می‌رود در هفته‌های پنجم و ششم (8 تا 21 شهریور) بارش در شمال‌غرب و استان‌های ساحلی خزر کمتر از نرمال و در سایر مناطق قابل ملاحظه نبوده یا بی‌بارش خواهند بود.

۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۴

پیش‌بینی هفتگی بارش و دمای هوای کشور (11 مرداد 21 شهریور 1400)
خلاصه:
هفته اول در استان‌های ساحلی خزر، البرز مرکزی، شمال‌غرب و بخش‌هایی از جنوب و جنوب‌شرق بارش رخ می‌دهد و احتمال وقوع بارش تجمعی 20 تا 50 م.م. در بخش‌هایی از سواحل خزر تا شمال‌غرب کشور حدود 75 درصد است. سایر مناطق عمدتا بی‌بارش خواهند بود. توزیع مکانی بارش تا هفته‌ سوم شهریور کم و بیش مشابه هفته اول است ولی مقدار آن در محدوده نرمال تا کمتر از آن برای استان‌های ساحلی خزر و شمال‌غرب پیش بینی می‌شود. میانگین دمای هوای کشور در هفته اول به استثنای جنوب‌شرق از 1 تا 2 درجه کمتر از نرمال است اما از هفته دوم تا چهارم (اواسط مرداد تا هفته اول شهریور) افزایش خواهد داشت و بیشترین افزایش در شرق کشور به مقدار 4 درجه نسبت به نرمال خواهد بود. انتظار می‌رود در هفته‌های پنجم و ششم از 1 تا 2 درجه متعادل شود .

۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۴
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۳

آخرین تصویر ماهواره صبح امروز، وضعیت ابرناکی

۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۶
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۵
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۵
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۵
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۵
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۵

آخرین تصویر ماهوارهصبح امروز، وضعیت ابرناکی

۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۰
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۹
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۹
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۹
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۹
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۹