Gap messenger
Download
Pinned Message
🌺🌺🌺🌺🌺سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰🌺🌺🌺🌺🌺

تمرین و تکلیف شماره بیست:

دانش آموزان پایه هفتم و هشتم و نهم سلام.

📚تکلیف و تمرین این هفته طراحی آزاد میباشد.

🖍تکلیف داده شده در کلاس انجام و نمره آن نیز داده شد

موفق باشید🌧🌩

16 March 2022 | 03:25
16 March 2022 | 03:25

تمرین سرمشق شماره نوزده:

دانش آموزان پایه نهم سلام.

📚 تکلیف و تمرین خوشنویسی این هفته با قلم و خودکار میباشد.
خوشنویسی از سرمشق شماره ۱ تا ۸ کتاب

✍🏻 با خودکار یک مرتبه به صورت نستعلیق در دفتر خط دار (از سرمشق ۱ الی ۸)
✍🏻 با خودکار یک مرتبه به صورت شکسته نستعلیق در دفتر خط دار (از سرمشق ۱ الی ۸)

📆 مهلت ارسال تکالیف تا روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ساعت ۱۸:۳۰ میباشد.

🔔از سرمشق های ۱ ، ۲ ،۳ ،۴ ،۵ ، ۶ ، ۷ و ۸

📝 ارسال آثار بعد از مهلت تعیین شده پذیرفته نمیشود و به آن تمرین نمره تعلق نمیگیرد.

🔎 نکته: ارسال تکالیف فقط به صورت عکس انجام شود.(هر نوع فایلی مورد تایید نمیباشد)

موفق باشید🌨☁

13 March 2022 | 02:10

تمرین سرمشق شماره نوزده:

دانش آموزان پایه نهم سلام.

📚 تکلیف و تمرین خوشنویسی این هفته با خودکار میباشد.
خوشنویسی از سرمشق شماره ۱ تا ۸ کتاب

✍🏻 با خودکار یک مرتبه به صورت نستعلیق در دفتر خط دار (از سرمشق ۱ الی ۸)
✍🏻 با خودکار یک مرتبه به صورت شکسته نستعلیق در دفتر خط دار (از سرمشق ۱ الی ۸)

📆 مهلت ارسال تکالیف تا روز شنبه ۲۱ اسفند ماه ساعت ۱۸:۳۰ میباشد.

🔔از سرمشق های ۱ ، ۲ ،۳ ،۴ ،۵ ، ۶ ، ۷ و ۸

📝 ارسال آثار بعد از مهلت تعیین شده پذیرفته نمیشود و به آن تمرین نمره تعلق نمیگیرد.

🔎 نکته: ارسال تکالیف فقط به صورت عکس انجام شود.(هر نوع فایلی مورد تایید نمیباشد)

موفق باشید🌨☁

9 March 2022 | 02:58
9 March 2022 | 02:58

تمرین سرمشق شماره نوزده:

دانش آموزان پایه هشتم سلام.

📚 تکلیف و تمرین خوشنویسی این هفته با قلم و خودکار میباشد.
خوشنویسی از سرمشق شماره ۹ کتاب صفحه ۶۳

✍🏻 با قلم نی سه مرتبه در دفتر خوشنویسی گلاسه
✍🏻 با خودکار سه مرتبه به صورت نستعلیق در دفتر خط دار
✍🏻 با خودکار سه مرتبه به صورت شکسته نستعلیق در دفتر خط دار

📆 مهلت ارسال تکالیف تا روز شنبه ۲۱ اسفند ماه ساعت ۱۸:۳۰ میباشد.

📝 ارسال تکالیف بعد از مهلت تعیین شده پذیرفته نمیشود و به آن تمرین نمره تعلق نمیگیرد.

🔎 نکته: ارسال تکالیف فقط به صورت عکس انجام شود. (هر نوع فایلی مورد تایید نمیباشد)

موفق باشید☁🌨

9 March 2022 | 02:58
9 March 2022 | 02:58

تمرین سرمشق شماره نوزده:

دانش آموزان پایه هفتم سلام.

📚 تکلیف و تمرین خوشنویسی این هفته با قلم و خودکار میباشد.
خوشنویسی از سرمشق شماره ۹ کتاب صفحه ۶۶

✍🏻 با قلم نی سه مرتبه در دفتر خوشنویسی گلاسه
✍🏻 با خودکار پنج مرتبه به صورت نستعلیق در دفتر خط دار

📆 مهلت ارسال تکالیف تا روز شنبه ۲۱ اسفند ماه ساعت ۱۸:۳۰ میباشد.

📝 ارسال تکالیف بعد از مهلت تعیین شده پذیرفته نمیشود و به آن تمرین نمره تعلق نمیگیرد.

🔎 نکته: ارسال تکالیف فقط به صورت عکس انجام شود. (هر نوع فایلی مورد تایید نمیباشد)

موفق باشید🌨☁

9 March 2022 | 02:58
9 March 2022 | 02:58
6 March 2022 | 07:50

تمرین و تکلیف شماره هجده:

دانش آموزان پایه نهم سلام.

📚تکلیف و تمرین این هفته ترسیم و رنگ آمیزی چرخه رنگ میباشد.

🎨با توجه به دیدن فیلم در کلاس و توضیحاتی که داده شد تکلیف این هفته بدین شکل میباشد.

🖍 ترسیم یک چرخه رنگ با پرگار و خط کش و رنگ‌آمیزی آن طبق فیلم آموزشی که در کانال هنر هم هست.

📅 مهلت ارسال تکالیف تا روز جمعه ۲۰ اسفند ماه تا ساعت ۱۸:۳۰ میباشد.

📝ارسال تکالیف بعد از مهلت تعیین شده پذیرفته نمیشود.

موفق باشید🌩☁

6 March 2022 | 07:50
6 March 2022 | 07:50
2 March 2022 | 04:57

تمرین و تکلیف شماره هجده:

دانش آموزان پایه نهم سلام.

📚تکلیف و تمرین این هفته ترسیم و رنگ آمیزی چرخه رنگ میباشد.

🎨با توجه به دیدن فیلم در کلاس و توضیحاتی که داده شد تکلیف این هفته بدین شکل میباشد.

🖍 ترسیم یک چرخه رنگ با پرگار و خط کش و رنگ‌آمیزی آن طبق فیلم آموزشی که در کانال هنر هم هست.

📅 مهلت ارسال تکالیف تا روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه تا ساعت ۱۸:۳۰ میباشد.

📝ارسال تکالیف بعد از مهلت تعیین شده پذیرفته نمیشود.

موفق باشید🌩☁

2 March 2022 | 04:57
2 March 2022 | 04:57

تمرین و تکلیف شماره هجده:

دانش آموزان پایه هشتم سلام.

📚تکلیف و تمرین این هفته ترسیم و رنگ آمیزی چرخه رنگ میباشد.

🎨با توجه به دیدن فیلم در کلاس و توضیحاتی که داده شد تکلیف این هفته بدین شکل میباشد.

🖍 ترسیم یک چرخه رنگ با پرگار و خط کش و رنگ‌آمیزی آن طبق فیلم آموزشی که در کانال هنر هم هست.

📅 مهلت ارسال تکالیف تا روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه تا ساعت ۱۸:۳۰ میباشد.

📝ارسال تکالیف بعد از مهلت تعیین شده پذیرفته نمیشود.

موفق باشید🌩☁

2 March 2022 | 04:57

نمونه تکلیف شماره ۲

2 March 2022 | 04:57

نمونه تکلیف شماره یک بصورت خام

2 March 2022 | 04:56

نمونه تکلیف شماره ۱

2 March 2022 | 04:56

تمرین و تکلیف شماره هجده:

دانش آموزان پایه هفتم سلام.

📚تکلیف و تمرین این هفته رنگ‌های اصلی، فرعی و مکمل میباشد.

🎨با توجه به دیدن فیلم در کلاس و توضیحاتی که داده شد تکلیف این هفته بدین شکل میباشد.

🖍 تکلیف ۱_طراحی از یک موضوع یا سوژه به دلخواه و با استفاده از رنگ‌های اصلی و هم خانواده آن‌ها.

تکلیف ۲_طراحی قرینه یک گل یا نقوش سنتی با استفاده از رنگ‌های مکمل(آبی و نارنجی_ قرمز و سبز _ زرد و بنفش)

🔔یادآوری:نمونه تکالیف شماره یک و دو در کانال هنر قرار داده شد

📅 مهلت ارسال تکالیف تا روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه تا ساعت ۱۸:۳۰ میباشد.

📝ارسال تکالیف بعد از مهلت تعیین شده پذیرفته نمیشود.

موفق باشید🌩☁

2 March 2022 | 04:56