Gap messenger
Download

ثانیه ها
گاهی
سرنوشت جدیدی را رقم زده اند ...
به یلدا فکر می کنم
و شصت ثانیه وقت اضافی
شاید در یکی از ثانیه هایش
درب را بکوبند
و تو
برگشته باشی
#بهنام_محبی_فر

@1love

22 December 2019 | 02:29